Medlemsavtal

Avtalstext rörande medlemskap i NOLS BÅTKLUBB – beslutat på årsmötet 2015

 

§1   Syftet med anläggningen är att tjäna som plats för förvaring och underhåll av båtar och deras utrustning. Förvaring och hantering av annan materiel än vad som nämnts ovan, inom området är förbjuden och kan medföra förlust av medlemskap. Medlemskap kan inte ärvas eller överlåtas. Vid delat ägande av båt ska samtliga delägare vara medlemmar

§2   Avtalet gäller tills vidare, med en månads uppsägningstid. Skäl för uppsägning regleras av §12.

§3   Uppläggningstid för vinterförvaring av båt är mellan den 15 augusti och 15 juni. Uppläggning av båt under övrig tid överenskoms med kassören och debiteras särskild avgift. Uppläggning av båt och resning av ev. ställning för båttäckning sker på plats som anvisas av kranföraren.

§4   Avgifter utgår enligt av årsmötet fastställd taxa. Inbetalning av avgifter skall göras senast det datum som anges vid fakturering.

§5   Det åligger båtklubben att:

 • Tillhandahålla uppläggningsplats för medlems båt i mån av plats samt tillse att hamnområde och    utrustning är i gott skick.
 • Teckna ansvarsförsäkring för klubbens funktionärer och olycksfallsförsäkring för övriga medlemmar. Försäkringarna avser vistelse inom klubbens område.
 • Att anslå tider för större händelser, som årsmöte och arbetsdagar, på anslag på klubbhus och på klubbens internethemsida.

§6   Det åligger medlem att:

 • Vara ordningsam och följa funktionärers, styrelses och berörda myndigheters anvisningar och föreskrifter.
 • På anmodan medverka i klubbens och klubbområdets skötsel, t.ex. under anslagna arbetsdagar.
 • Väl vårda och aktsamt använda båtklubbens anläggning och utrustning. Utrustning som skadats genom oaktsamhet skall ersättas med av styrelsen fastställt belopp.
 • Själv eller via ombud medverka vid upptagning/sjösättning.
 • Ha båten stabilt uppställd och surra täckningsmateriel väl.

Hålla båten brand-och ansvas försäkrad.

 • Omedelbart efter sjösättning städa uppläggningsplatsen och placera pallningsvirke, vagga, vagn, etc. på anvisad plats. På anmodan är medlem  skyldig att demontera ev. ställning för båttäckning.
 • Meddela om ny båt avses läggas upp under kommande säsong eller om upplagd båt inte skall läggas upp under kommande säsong, likaså att meddela byte till båt av annan storlek eller typ.
 • Meddela förändring av adress och telefonnummer.
 • Vid bilkörning inom området visa största aktsamhet och hänsyn.

§7   Det är medlem förbjudet att:

 • Utan medgivande från styrelsen uppföra skjul eller permanent täckställning.
 • Ha elektrisk apparatur ansluten till elnätet då man inte är närvarande, såvida inte styrelsen informerats.
 • Använda container, sopsäckar, oljespillfat o.d. till annat avfall än från båtverksamhet inom klubbområdet.
 • Hindra eller försvåra båt- eller biltransport inom klubbområdet.
 • Utan godkännande lämna båten inom kranområdet, vid slip eller förtöjd vid kranens kaj.
 • ·Ha båt förtöjd vid brygga längre tid än vad som fastställts.

§8   Med undantag för skador vid upptagning och sjösättning beroende på brister i kranens skick, eller funktionärs handhavande, är båtklubben fri från ansvar för skada som kan drabba medlems båt eller annan tillhörighet. Ej heller är båtklubben ansvarig för skador vid upptagning eller sjösättning om båten utan kranförarens vetskap väger mer än vad kranen är godkänd för. Generellt ska skada anmälas till båtägarens försäkringsbolag.

§9   Finns flera båtägare är samtliga solidariskt ansvariga för fullgörandet av skyldigheter enligt detta avtal.

§10 Om avgifter inte betalas i rätt tid, eller om båt, utan båtklubbens kännedom och uttryckliga medgivande, är upplagd/förvarad i strid med detta avtals paragrafer, äger båtklubben rätt att på ägarens risk och bekostnad bortforsla eller destruera aktuell båt och utrustning.

§11 Om medlem överlåter sin båt under uppläggningstiden är medlemmen fortfarande ansvarig för detta avtals fullgörande tills köparen avlägsnat båten från klubbområdet eller tecknat motsvarande avtal med båtklubben.

§12 Om medlem bryter mot dessa föreskrifter och/eller stadgat är styrelsen berättigad att säga upp medlemsavtalet och att på medlems bekostnad vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga p.g.a. det inträffade.