Avfallshanteringsplan

Avfallshanteringsplan för Nols båtklubb
Utgåva 20140312

Bakgrund 
Nol båtklubb finns i Nol vid Sköldsåns utlopp i Göta älv.
Klubben har ca 160 medlemmar varav ca 115 lägger upp sin båtar på land för vinterförvaring.
Det finns en tilläggningsbrygga där båtar tillfälligt förtöjs i samband med sjösättning
och upptagning.
Under sommarmånaderna är klubbområdet tomt. Inga gästplatser finns och ingen permanent
förtöjning tillåts.
Enligt föreskrift 2001:13 skall för alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan.
Planen är till för att underlätta informationsspridningen till medlemmar, besökare och
funktionärer.
Avfallshanteringsplanen är fastställd av styrelsen 20140312.
Styrelsen har ansvaret för att genomföra planen. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem
eller besökare att se till avfallet behandlas rätt och placeras på därför avsedd plats.
Kontaktperson och uppgiftslämnare är Filip Alm tel 0709‐695338.

Avfallshantering  
Varje medlem och besökare har ansvar för sitt eget avfall. Avfallet skall tas med från området,
sorteras och lämnas till respektive kommuns uppsamling av avfall. Ale kommun har flera
uppsamlingsplatser för sorterat avfall. Där kan sorterat avfall enligt tabell 1 lämnas.

Tabell 1

1. Tidningspapper
2. Pappersförpackningar
3. Färgat glas
4. Ofärgat glas
5. Plastförpackningar
6. Metallförpackningar
7. Små batterier

Farligt avfall
Farligt avfall lämnas vid respektive kommuns återvinningscentral. I Ale kommun finns en sådan
vid Sörmossen i Bohus.
Som en service till medlemmarna tas farligt avfall emot i begränsad omfattning i en särskild
stängd container i närheten av kranen för vidare befordran till kommunal hantering.

Tabell 2:Hantering av farligt avfall på området

Avfallsslag Mängd/år Hantering Mottagare
Spillolja ca 400 l Uppsamling i behållare Lämnas till kommunal hantering
Oljefilter 10 – 20 st Plastbox Lämnas till kommunal hantering
Blybatterier 10 – 20 st Plastbox Lämnas till kommunal hantering

 

Uppskattningen bygger på mottagna mängder tidigare år.

Inga andra typer av farligt avfall får lämnas i klubbens avfallscontainer för farligt avfall.
Följ skyltning och hänvisningar i utrymmet för farligt avfall.
För annat farligt avfall som metallskrot, elektronikskrot, lysrör, färgrester, bensin, diesel mm
hänvisas till kommunens återvinningscentral.

Toalettavfall
Området saknar möjlighet att ta emot toalettavfall från sugtömning då ingen avloppsanslutning
finns.
Medlemmarna måste därför se till att tanken är tömd innan man kommer till området för
upptagning eller själv ombesörja omhändertagandet av sådant avfall.

Torrdass
I närheten av kranen finns ett torrdass som används i begränsad omfattning. Tanken töms med
sugbil som beställs vid behov.

Informationsspridning
Avfallshanteringsplanen finns publicerad på båtklubbens hemsida samt anslagen på klubbstugan.
Information om avfallshanteringsplanen lämnas till nya medlemmar i samband med inträdet.
Ändringar av planen annonseras på klubbmöten.

Revision
Revision av planen sker vid behov med start 2014.

Inspektion
Båtklubbens område och anläggning inspekteras varje år i samband med den årliga städdagen.