Avfallshanteringsplan

Avfallshanteringsplan för Nols båtklubb

Utgåva 20180507

Bakgrund

Nol båtklubb finns i Nol vid Sköldsåns utlopp i Göta älv.

Klubben har ca 160 medlemmar varav ca 115 lägger upp sin båtar på land för vinterförvaring. Det

finns en tilläggningsbrygga där båtar tillfälligt förtöjs i samband med sjösättning och upptagning.

Under sommarmånaderna är klubbområdet tomt. Inga gästplatser finns och ingen permanent

förtöjning tillåts.

Enligt föreskrift 2001:13 skall för alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för

att underlätta informationsspridningen till medlemmar, besökare och funktionärer.

Styrelsen har ansvaret för att genomföra planen. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller

besökare att se till avfallet behandlas rätt och placeras på därför avsedd plats.

Kontaktperson och uppgiftslämnare är Filip Alm tel 0709695338.

Avfallshantering

Varje medlem och besökare har ansvar för sitt eget avfall. Avfallet skall tas med från området,

sorteras och lämnas till respektive kommuns uppsamling av avfall. Ale kommun har flera

uppsamlingsplatser för sorterat avfall. Där kan sorterat avfall enligt tabell 1 lämnas.

Tabell 1

Tidningspapper

Pappersförpackningar

Färgat glas

Ofärgat glas

Plastförpackningar

Metallförpackningar

Små batterier

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas vid respektive kommuns återvinningscentral. I Ale kommun finns en sådan vid

Sörmossen i Bohus.

Som en service till medlemmarna tas farligt avfall emot i begränsad omfattning i en särskild stängd

container i närheten av kranen för vidare befordran till kommunal hantering.

Tabell 2: Hantering av farligt avfall på området

Avfallsslag Mängd/år Hantering Mottagare

Spillolja Ca 400 l Uppsamling i behållare Töms enligt avtal med Renova

Oljefilter 1020 st Plastbox Töms enligt avtal med Renova

Blybatterier 1020 st Plastbox Töms enligt avtal med Renova

Uppskattningen bygger på mottagna mängder tidigare år.

Inga andra typer av farligt avfall får lämnas i klubbens avfallscontainer för farligt avfall. Följ skyltning

och hänvisningar i utrymmet för farligt avfall.

För annat farligt avfall som metallskrot, elektronikskrot, lysrör, färgrester, bensin, diesel mm hänvisas

till kommunens återvinningscentral.

I förrådet på ostsidan om båthus 3 finns oljesaneringspulver, länsor och torkdukar för oljespill.

Toalettavfall

Området saknar möjlighet att ta emot toalettavfall från sugtömning då ingen avloppsanslutning finns.

Medlemmarna måste därför se till att tanken är tömd innan man kommer till området för upptagning

eller själv ombesörja omhändertagandet av sådant avfall.

Toalett

I Klubbhuset finns en eltoalett som används i begränsad omfattning. Medlemmarna har nyckel till

klubbhuset.

Informationsspridning

Avfallshanteringsplanen finns publicerad på båtklubbens hemsida samt anslagen på klubbstugan.

Information om avfallshanteringsplanen lämnas till nya medlemmar i samband med inträdet.

Ändringar av planen annonseras på klubbmöten.

Revision

Revision av planen sker vid behov med start 2014. Denna utgåva av Avfallshanteringsplanen är

fastställd av styrelsen 20180507.

Inspektion

Båtklubbens område och anläggning inspekteras varje år i samband med den årliga städdagen.